Vi lägger stor vikt vid att minimera negativ miljöpåverkan i vårt arbete och vi strävar alltid efter att utföra våra uppdrag så resurssnålt och energieffektivt som möjligt. Vår personal är välinformerad och utbildad för att kunna ta ett aktivt ansvar för vår miljöpåverkan samt arbeta förebyggande för att undvika incidenter och olyckor som kan påverka miljön och människors hälsa negativt.

Vi väljer att i första hand samarbeta med leverantörer som har en tydligt uttalad miljöpolicy. Vi källsorterar och tar hand om farligt avfall på ett miljöriktigt sätt. Vid köp av nya maskiner väljer vi dem som är mest miljöanpassade. Våra maskiner drivs endast av miljöklassificerade drivmedel och vi uppfyller kraven i Sundfrakts miljöcertifiering (ISO 14001).